Våra stadgar

1 §
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Digelpressen.
2 §
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Särskilda bestämmelser
3 §
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
4 §
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17 §. Räkenskapsår
5 §
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

Medlemskap
6 §
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § bostadsrättslagen.
7 §
Medlem får inte utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och handlingen skall vara försedd med medlemmens namnunderskrift.

Avgifter
8 §
För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen.
Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.
För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens
kostnader för den löpande verksamheten, samt för den i 9 § angivna
avsättningen. Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas
andelsvärden och erläggs på tider som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten,
renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter
förbrukning eller yta.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut
efter beslut av styrelsen.
Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5 % av basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1 % av basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Avgift för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av
gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under del a v året får
avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen
omfattar. Avgiften betalas av bostadsrättshavaren.
Avsättning och användning av årsvinst
9 §
Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen,
senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det
slutfinansieringen av föreningens fastighet genomförts, med ett belopp
motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde eller enligt
upprättad underhållsplan.
Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall balanseras i
ny räkning, alternativt avsättas till föreningens fond för
fastighetsunderhåll.
Styrelse och revisorer
10 §
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en
och högst fyra suppleanter. Ordinarie styrelseledamöter väljs växelvis
på två år och suppleanter väljs för ett år fram till nästa årsstämma.
11 §
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal
överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade
beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är
närvarande, enighet om besluten.
12 §
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av
en styrelseledamot i förening med annan person som styrelsen därtill
utsett.
13 §
Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen
utsedd vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen,
eller genom en fristående förvaltningsorganisation.
Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen.
14 §
Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare,
inte avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får
dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt.
15 §
Styrelsen åligger:
att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter
genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om
verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse
för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning)
och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),
att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande
räkenskapsåret,
att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga
föreningens fastigheter samt inventera övriga tillgångar och i
förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen
gjorda iakttagelser av särskild betydelse,
att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen
och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna
lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna
kopia av årsredovisningen.
16 §
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen samt styrelsens
förklaring över av revisor gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga
för medlemmarna minst en vecka före ordinarie föreningsstämma.
En revisor och suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden
intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisor skall vara godkänd
eller auktoriserad.
Revisor åligger:
att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning samt
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga
revisionsberättelse.
Föreningsstämma
17 §
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som
framgår av 4 §.
Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen
även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen
begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade medlemmar.
Kallelse till föreningsstämma skall utfärdas personligt till föreningens
medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två
veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock
tidigast fyra veckor före stämman.
Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden, som skall
förekomma på stämman. Medlem, som inte bor inom fastigheten, skall
skriftligen kallas under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.
Andra meddelanden anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet
eller delas ut som brev.
Ärende för beslut
18 §
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma, skall
skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast 1 februari.
19 §
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:
a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
b) Val av ordförande vid stämman.
c) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
d) Fastställande av dagordningen
e) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
f) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
g) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
h) Föredragning av revisorernas berättelse.
i) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.
j) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av
förlust enligt fastställd balansräkning.
k) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
l) Beslut om arvoden.
m) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
n) Val av revisor och suppleant.
o) Ev val av valberedning.
p) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen (se § 17-18 i stadgarna).
På extra stämma skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman
utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.
20 §
Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos
styrelsen tillgängligt för medlemmarna.
21 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar
har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser
mot föreningen.
Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen
personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag
eller genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i
föreningen, medlemmens make, sambo, syskon, förälder eller barn. Är
medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte
är medlem. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.
Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande
röstberättigad påkallar sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den
mening gäller som biträds av ordföranden.
De fall – bland annat fråga om ändring av dessa stadgar – där särskild
röstövervikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19
och 23 §§ i bostadsrättslagen.
Upplåtelse och övergång av bostadsrätt
22 §
Bostadsrätt upplåtes skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i
föreningen. Upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, den
lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp
som skall betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall
uttas, skall även den anges.
23 §
Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten
endast om han är eller antas till medlem i föreningen.
En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke
av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en
bostadslägenhet.
Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare
utöva bostadsrätten. Efter tre år från dödsfallet, får föreningen
dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten
ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens
död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i
anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap.
bostadsrättslagen (1991:614) för dödsboets räkning.
Utan hinder av första stycket får också en juridisk person utöva
bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den juridiska
personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid
tvångsförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) och då
hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen
uppmana den juridiska personen att inom sex månader från
uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte
följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen
(1991:614) för den juridiska personens räkning.
24 §
Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i
föreningen om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och
föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.
En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet
får vägras inträde i föreningen även om de i första stycket
angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make, får
maken vägras inträde i föreningen endast då maken inte uppfyller av
föreningen uppställt särskilt stadgevillkor för medlemskap och det
skäligen kan fordras att maken uppfyller sådant villkor. Detsamma
gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till
någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med
bostadsrättshavaren.
Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena
tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar
eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på
vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas.
25 §
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente,
bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till
medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader från
anmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen,
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte tid som
angetts i anmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap.
bostadsrättslagen (1991:614) för förvärvarens räkning.
26 §
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas
skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall den
lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen anges.
Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Bestyrkt avskrift av
överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.
Avsägelse av bostadsrätt
27 §
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år
från upplåtelsen. Avsägelse skall göras skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det må-
nadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen, eller
vid det senare månadsskifte som angetts i denna.
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
28 §
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten
jämte tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Detta gäller även
marken, om sådan ingår i upplåtelsen.
Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak; inredning i
kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten; glas och bågar i
lägenhetens ytter- och innanfönster; lägenhetens ytter- och innerdörrar.
Bostadsrättshavaren svarar dock inte för underhåll av yttersidorna av
ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för annat underhåll av
radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar från
stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar
och ventilation som föreningen försett lägenheten med.
Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller
vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget
vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör
till hans eller hennes hushåll eller som gästar honom eller henne eller
någon annan som han eller hon inrymt i lägenheten eller som där utför
arbete för hans eller hennes räkning. Ifråga om brandskada som
bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om
bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han eller hon
bort iaktta.
Tredje stycket första punkten gäller i tillämpliga delar om det finns
ohyra i lägenheten.
29 §
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra
åtgärd som innefattar
1. ingrepp i bärande konstruktion (bygglov krävs enl. 8 kap. 1 § 4,
plan- och bygglagen)
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra medge tillstånd till en åtgärd som avses i första
stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för
föreningen.
30 §
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till
att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan
grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska
även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras
för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.
Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i
överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall
hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem han eller hon
svarar för enligt 28 § tredje stycket.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första
stycket första meningen skall föreningen
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna
omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i
den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.
Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren
med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till
deras art eller omfattning.
Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan
misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.
31 §
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick
enligt 28 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det
finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter
uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt,
får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i
lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som
föreningen svarar för eller har rätt att utföra. När bostadsrättshavaren
har avsagt sig bostadsrätten enligt 27 § eller när bostadsrätten skall
tvångsförsäljas enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991: 614) är
bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid.
Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större
olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i
nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota
ohyra i huset eller på marken, även om hans eller hennes lägenhet inte
besväras av ohyra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när
föreningen har rätt till det, får kronofogdemyndigheten besluta om
särskild handräckning.
32 §
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan
för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta
gäller även i de fall som avses i 33 § andra stycket. Samtycke behövs
dock inte
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) av en
juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits
till medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till
lägenheten innehas av en kommun eller landsting.
Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse, får
bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om
hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas,
om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och
föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Tillståndet skall begränsas till viss tid.
I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs
det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning
att vägra samtycke. Tillståndet kan begränsas till viss tid.
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.
33 §
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat
ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse
som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem
i föreningen.
Om en bostadslägenhet innehas med bostadsrätt av en juridisk person,
får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand
som permanentbostad, om inte något annat har avtalats.
34 §
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten,
om det kan medföra men för föreningen eller någon annan
medlem i föreningen.
Förverkande av bostadsrätt
35 §
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som
tillträtts är med de begränsningar som följer av 36 och 37 §§, förverkad
och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till
avflyttning:
1.om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift
utöver två veckor från det att föreningen efter
förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet,
2. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller
bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när
det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen,
3.om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd
upplåter lägenheten i andra hand,
4.om lägenheten används i strid med 33 eller 34 §§,
5.om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra
hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i
lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i
lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,
6.om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren
eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något
av vad som enligt 30 § skall iakttas vid lägenhetens begagnande
eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en
bostadsrättshavare,
7.om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 31 §
och han eller hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
8.om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande skyldighet
och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten
fullgörs,
9.om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet,
eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i
vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
36 §
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger
bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i 35 § 3, 4 eller 6-8 får
ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse
utan dröjsmål.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i 35 § 3 får dock, om
det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske om bostadsrättshavaren
utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan
beviljad.
Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 35 § 6 får, om det
är fråga om en bostadslägenhet, inte ske förrän socialnämnden har
underrättats enligt 30 § 2 st. p. 2.
Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som
sägs i 35 § 6 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid
sådana störningar får uppsägning som gäller en bostadslägenhet ske
utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av
uppsägningen skall dock skickas till socialnämnden.
Femte stycket gäller inte om störningarna inträffat under tid då
lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i 32 §.
Underrättelse till socialnämnden enligt femte stycket skall beträffande
en bostadslägenhet avfattas enligt formulär 4 vilket fastställts genom
förordningen (2004: 389) om vissa underrättelser och meddelanden
enligt 7 kap 23§ bostadsrättslagen (1991:614).
37 §
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 35 §
1-4 eller 6-8, men sker rättelse innan föreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte därefter
skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller dock inte om
nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga
störningar i boendet som avses i 30 § tredje stycket.
Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om
föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom
tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som
avses i 35 § 5 eller 8 eller inte inom två månader från den dag då
föreningen fick reda på förhållande som avses i 35 § 3 sagt till
bostadsrättshavaren att vidta rättelse.
§ 38
Är nyttjanderätten enligt 35 § 2 förverkad på grund av dröjsmål med
betalning av årsavgift, och har föreningen med anledning av detta sagt
upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av
dröjsmålet inte skiljas från lägenheten
1. om avgiften – när det är fråga om en bostadslägenhet – betalas inom
tre veckor från det att
a) bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens
(1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ har delgetts underrättelse om
möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala
årsavgiften inom denna tid, och
b) meddelande om uppsägningen och anledningen till denna har
lämnats till socialnämnden i den kommun där lägenheten är
belägen, eller
2. om avgiften – när det är fråga om en lokal – betalas inom två veckor
från det att bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i
bostadsrättslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ har delgetts
underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala
årsavgiften inom denna tid.
Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller
skiljas från lägenheten om han eller hon har varit förhindrad att betala
årsavgiften inom den tid som anges i första stycket 1 på grund av
sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och årsavgiften har
betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning
avgörs i första instans.
Vad som sägs i första stycket gäller inte om bostadsrättshavare, genom
att vid upprepade tillfällen inte betala årsavgiften inom den tid som
angetts i 35 § 2, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han
eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.
Underrättelse enligt första stycket 1a skall beträffande en
bostadslägenhet avfattas enligt formulär 1 och meddelande enligt första
stycket 1 b skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt formulär
3. Underrättelse enligt första stycket 2 skall beträffande en lokal
avfattas enligt formulär 2. Formulär 1-3 har fastställts genom
förordningen (2004:389) om vissa underrättelser och meddelanden
enligt 7 kap 23 § bostadsrättslagen (1991:614).
Avflyttning
39 §
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges
i 35 § 1,2 5-7 eller 9, är han eller hon skyldig att flytta genast.
Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 35 § 3, 4
eller 8 får han eller hon bo kvar till det månadsskifte som inträffar
närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger
honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gäller om
uppsägningen sker av orsak som anges i 35 § 2 och bestämmelserna i
38 § tredje stycket är tillämpliga.
Vid uppsägning i andra fall av orsak som anges i 35 § 2 tillämpas
övriga bestämmelser i 38 §.
Uppsägning
40 §
En uppsägning skall vara skriftlig.
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har
föreningen rätt till ersättning för skada.
Tvångsförsäljning
41 §
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av
uppsägning i fall som avses i 35 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas
enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614) så snart som möjligt om inte
föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt
berörs av försäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen
får dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar
för blivit åtgärdade.
Övriga bestämmelser
42 §
Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrättslagen.
Behållna tillgångar skall fördelas mellan bostadsrättshavarna
efter lägenheternas insatser.
43 §
Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som
stadgas i bostadsrättslagen och andra tillämpliga lagar, samt föreningens
ordningsföreskrifter.